آخرین اخبار

دکتر محمدرضا جلیلی در مراسم گشایش آیین مهر دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان تهران گفت: اگر جانفشانی، ایثار و شجاعت رزمندگان نبود امروز براحتی امکان تحصیل در دانشگاه برای ما فراهم نبود، این امنیت و عزت و اقتدار در سایه مجاهدت‌های رزمندگان ایجاد گردیده است.

کانون ها

دکتر محمدرضا جلیلی در مراسم گشایش آیین مهر دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان تهران گفت: اگر جانفشانی، ایثار و شجاعت رزمندگان نبود امروز براحتی امکان تحصیل در دانشگاه برای ما فراهم نبود، این امنیت و عزت و اقتدار در سایه مجاهدت‌های رزمندگان ایجاد گردیده است.

اندیشکده ها

دکتر محمدرضا جلیلی در مراسم گشایش آیین مهر دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان تهران گفت: اگر جانفشانی، ایثار و شجاعت رزمندگان نبود امروز براحتی امکان تحصیل در دانشگاه برای ما فراهم نبود، این امنیت و عزت و اقتدار در سایه مجاهدت‌های رزمندگان ایجاد گردیده است.